Go Vegan by Julia Ezepova

Julia Ezepova  Alexandr MukhinJulia Ezepova Nadia PapazovaGo Vegan Julia Ezepova

Marina Zakharova Alexandra Durasova Julia EzepovaVladislav Solmin Julia Ezepova

Vladislav Solmin Alexander Pokatovich Julia Ezepova Vladislav Solmin Alexander Pokatovich Julia Ezepova

Marina Zakharova Alexandra Durasova Vladislav Solmin

Alexander Pokatovich Nadia Papazova Julia EzepovaMarina Zakharova Alexandra Durasova Vladislav Solmin Alexander Pokatovich

Nadia Papazova Vladislav Solmin Alexander Pokatovich Julia EzepovaVladislav Solmin Alexander Pokatovich Julia Ezepova Vladislav Solmin Alexander Pokatovich Ezepova

 

Photo: Julia Ezepova

Photoassistant:  Alexandr Mukhin

Models: Nadia Papazova, Natalia Dulmachenko, Marina Zakharova, Alexandra Durasova, Vladislav Solmin, Alexander Pokatovich

Style: Anastasia Drozdova

Makeup and Hair: Julia Morozova, Anastasia Petrova, Olga Zhuk

Читайте также:

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Anastasiya Mospalenko by Olya Osokina

Kseniya Yakubovskaya by Marat Mukhonkin

Victoria Paramonova by Alexey Yanbaev

Ирина Платонычева

Daria Elboom by Fernando


Поиск