Amy Grace by Natasha Avdeyuk

Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель Natasha Avdeyuk_Lesya Fedorchenko_Veronika Poludnenko_Amy Grace_модель в ботаническом саду_съемка в саду_киевский ботанический сад_темнокожая модель

 

 

Photographer: Natasha Avdeyuk.

Style: Lesya Fedorchenko.
Make up: Veronika Poludnenko.
Model: Amy Grace.
Jewelry: Anna Laty.

 

Читайте также:

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Delphine by Rogov Sergey

ALIN DI by Anton Sofiychenko

Julia Ogun for Irina Rubina

Diana Djambulova by Julia Ezepova

Agripinе by Julia Ezepova


Поиск